• Waterschappen: klimaataanpak duldt geen uitstel21.03.2017

  De waterschappen roepen tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag op 20 maart op tot een actief klimaatbeleid. ‘Als we niets doen is het zeker dat we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade als gevolg van wateroverlast en langdurige droogte tegemoet zien’, zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Betere samenwerking tussen het Rijk, overheden, inwoners en bedrijven en extra maatregelen moeten dit voorkomen.

  Dat het klimaat verandert, merken de waterschappen al decennialang in hun dagelijks werk. Dijken moeten sneller worden versterkt, er moet meer ruimte worden gecreëerd voor overtollig water en droogte wordt intensiever bestreden. De Unie van Waterschappen pleit voor een stimuleringsregeling die gemeenten en waterschappen in staat stelt gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

  Wateroverlast en droogte: tot 2050 ruim 71 miljard euro schade
  Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: ‘De hoosbuien die het KNMI pas had voorspeld voor 2050 vallen nu al en 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. We moeten nu maatregelen nemen om schade als gevolg van wateroverlast en langdurige droogte in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het veranderende klimaat maakt dat wij niet op onze handen kunnen zitten.’

  Misverstand
  Ook weerman Gerrit Hiemstra benadrukt de urgentie van klimaatverandering op de Waterschapsdag in zijn speech voor de aanwezigen van waterschappen, gemeenten, provincies en ministeries. Gerrit Hiemstra, directeur van Weather Impact BV en weerpresentator bij de NOS: ‘Het is een groot misverstand dat klimaatverandering geleidelijk gaat. Dat is niet zo. We komen nog voor veel grotere verrassingen te staan. We zijn al heel dicht bij een ijsvrije Noordpool en we kunnen ons niet voorstellen wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Afwachten is geen optie.’

  Een probleem dat niet valt af te schuiven
  Om de problemen van klimaatverandering het hoofd te bieden moeten de decentrale overheden over de traditionele grenzen van hun verantwoordelijkheden heen durven kijken. En samen maatregelen nemen om het watersysteem, de riolering en de ruimtelijke ordening zo in te richten dat overlast en schade zoveel mogelijk worden beperkt.

  Helpende hand
  Hans Oosters: ‘Waterschappen zetten zich in voor maatregelen binnen het eigen watersysteem. En willen een helpende hand uitsteken naar gemeenten, particulieren en bedrijven om hen te helpen met oplossingen die wateroverlast en problemen door langdurige droogte helpen verminderen. Van de Rijksoverheid en de provincie wordt gevraagd water een meer sturende rol in de ruimtelijke ordening te geven.’

  Naar een duurzaam Nederland
  Klimaatverandering vraagt om een snelle verduurzaming van economie en samenleving. Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. Deze maand presenteerden zij een gezamenlijke investeringsagenda, Naar een duurzaam Nederland. Hiermee vragen ze het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Naast de investeringsagenda werken de waterschappen met de partners in het Deltaprogramma aan een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat helpt om Nederland versneld klimaatbestendig in te richten.

  Bron:
  Unie van Waterschappen

  « ga terug