• Haarlem bereidt zich voor op toekomstig klimaat04.11.2016

  In de toekomst zullen stortbuien, langdurige droogte en hitte vaker voorkomen. Om schade en overlast door weersextremen tegen te gaan heeft het college van Haarlem besloten maatregelen uit te werken om de stad klimaatbestendig te maken.

  Haarlem is een dichtbebouwde stad ingeklemd tussen duinen en polderland. Dat maakt dat Haarlem extra gevoelig is voor hitte, droogte en hevige regenbuien. Dit is de uitkomst van een zogenaamde stresstest die de gemeente onlangs heeft uitgevoerd.

  Weersextremen in kaart gebracht
  In dit onderzoek zijn de effecten van weersextremen op de stad en haar inwoners globaal in kaart gebracht. De hoge bebouwingsdichtheid zorgt er voor dat de stad op hete zomerdagen snel opwarmt. Hitte heeft een negatief effect op de arbeidsproductiviteit en veroorzaakt gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen zoals ouderen. In een stad met veel bebouwing en weinig groen kan het water bij hevige regenval niet overal voldoende worden afgevoerd. Dit kan leiden tot waterschade in winkels en huizen, verkeershinder en uitval van elektriciteit en telecommunicatieverbindingen. Haarlem heeft veel woningen die zijn gefundeerd op houten palen en langdurige natte en droge periodes beïnvloeden de grondwaterstanden waardoor de kans op funderingsschade toeneemt.

  Stresstest
  Op basis van de stresstest heeft het college van B&W besloten om de komende maanden een Klimaatadaptatie-Agenda uit te werken. In de agenda worden de maatregelen opgenomen die schade en overlast als gevolg van extreem weer tegengaan. Te denken valt aan meer groen in de stad om hittestress tegen te gaan en verdiepte pleinen om tijdelijk regenwater te bergen. Komend voorjaar wordt de agenda ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

  Zie voor meer informatie over de resultaten van de stresstest het rapport Haarlem en het Klimaat – Onderzoek klimaatbestendigheid Haarlem

  Bron:
  Gemeente Haarlem

  « ga terug