• Experimenten voor voordeliger natuurbeheer26.09.2014

  De provincie Zuid-Holland wil de kosten van het beheer van groengebieden in evenwicht brengen met het beschikbare budget.

  Nieuwe manieren van beheer van de groen-, natuur- en landschapsgebieden worden hiervoor verkend.

  7 experimenten
  Bij zeven natuur- of recreatiegebieden wordt geëxperimenteerd met verschillende financieringsmogelijkheden en uitvoering van beheer, de ‘beheermodellen’, namelijk:
  - Beheer door een gebiedsorganisatie bij Buytenhout / Stadsboeren Biesland
  - Combineren van natuuropgaven met andere opgaven en andere financieringswijze bij Landgoederen Horst en Voorde
  - Verkennen van de mogelijkheid om de exploitatie van Bentwoud (deels) uit te besteden via concessies
  - Gezamenlijke aanpak van ontwerp, inrichting, beheer en exploitatie leidend tot goedkopere inrichting en efficiënter beheer
  - Natuurbeheer door agrariërs in de Krimpenerwaard
  - Groen/blauw gebiedsfonds van het samenwerkingsverband Holland Rijnland
  - Aanbesteding groenbeheer van provinciaal recreatiegebied Noord-Aa

  Tussentijdse evaluatie
  Doel van deze ‘experimenten met beheermodellen’ is om beheer goedkoper te maken, de mogelijkheden om de inkomsten uit recreatiegebieden te vergroten en gemeenten, waterschappen en particulieren meer te betrekken. In 2015 wordt een eindevaluatie gedaan. Een tussenevaluatie laat nu voorzichtige resultaten zien. Kanttekening bij deze tussentijdse evaluatie is dat de experimenten nog niet allemaal in de fase zijn waarin de resultaten duidelijk worden.

  Resultaten
  De experimenten leidden allemaal tot meer betrokkenheid en samenwerking. De besparing op de beheerkosten is het grootst bij het op de markt zetten van combinaties van beheer, waarbij ook grond wordt overgedragen. Deze experimenten zitten nog in een beginfase, maar het lijkt erop dat het beheer zo efficiënter kan en zorgt voor meer inkomsten. Ook kunnen bij aanbesteding van beheer voorwaarden gesteld worden voor de samenwerking met omgevingspartijen.

  Tekort op natuurbeheer
  De beheermodellen kunnen op termijn bijdragen aan het verkleinen van het te verwachten tekort (oplopend tot jaarlijks €3,5 miljoen in 2027) op natuurbeheer en aan het verkleinen van risico’s. Verwacht wordt dat de nieuwe beheermodellen niet voldoende opleveren om het tekort volledig te dekken. Hiervoor zijn maatregelen opgenomen in de Uitvoeringsstrategie Ecologische Hoofdstructuur.

  Bron:
  Gemeente Zuid-Holland

   

  « ga terug