• 'Beleidsmatig te weinig aandacht voor groen’18.05.2016

  Hogeschool CAH Vilentum Almere heeft onlangs het uitgebreide onderzoek ‘Natuur en groen in het gemeentelijk beleid; een onderzoek van de collegedocumenten 2015-2018’ afgerond. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn deze documenten – van in totaal 382 gemeenten – onderzocht op natuur gerelateerde onderwerpen via de zogenoemde quickscan.

  Veertig gemeenten hebben een verdiepingsslag uitgevoerd, waaronder twintig gemeenten die in het verleden deelnamen aan de groencompetitie van Entente Florale Nederland. Geconstateerd werd, dat een derde van de 40 gemeenten niets over natuur en een kwart niets over groen in hun collegedocumenten vermeldt.

  Onderzoek doormiddel van quickscan en verdieping
  In de quickscan werd gekeken hoe gemeenten denken invulling en aandacht te gaan geven aan de Rijksnatuurvisie, waarin de grote lijnen rondom natuur voor de komende tien jaar benoemd zijn. 382 collegedocumenten van gemeenten werden door Bob Pruijssens namens CAH Vilentum Almere onderzocht en gescand op een twaalftal zoekwoorden. Dinand Ekkel, lector Groene en Vitale Stad aan CAH Vilentum rapporteert: ‘Een derde van de gemeenten vermeldt niets over natuur en een kwart niets over groen. Dat vind ik een opvallend hoge uitkomst. Zeker omdat de onderwerpen natuur en groen in de stad de laatste jaren zoveel  belangstelling hebben gehad.’ De verklaring van de Almeerse lector: ‘Het kan zijn dat gemeenten hun zaken goed op orde hebben wat het natuurbeleid betreft, en ze het niet nodig achten om daar in het collegedocument nog aandacht aan te besteden. Aan de andere kant kan het zo zijn dat zij mogelijk minder prioriteiten hebben op dit gebied.’

  Conclusie 
  Opvallend is, dat de gemeenten die onlangs aan de Nationale Groencompetitie deel hebben genomen beter scoren dan de gemeenten die niet deel hebben genomen. ‘Hieruit kun je concluderen dat gemeenten die deel hebben genomen aan de groencompetitie gemiddeld meer ambities hebben op het gebied van natuur- en  groenbeleid. Dit betekent dus dat deelname aan de groencompetitie een positieve invloed heeft op de groene ambities binnen een gemeente.’
  In de verdiepingsslag werden ook de beleidsplannen van de afgelopen jaren van de veertig gemeenten nader op de thema´s biodiversiteit en participatie onderzocht. Bij 47% van de gemeenten wordt de term burgerparticipatie in het groenbeheer vermeld en in 16% van de gevallen wordt biodiversiteit vermeld. Dit betekent dat een groot gedeelte van de Nederlandse gemeenten hier nog geen aandacht aan besteed, maar wat wel belangrijke onderwerpen voor de Rijksnatuurvisie zijn. 

  Wake up call
  Deze uitkomsten ziet Ekkel als een wake up call, omdat vanaf 1 januari 2017 de nieuwe Wet Natuurbescherming wordt ingevoerd. Ekkel: ‘Provincies en gemeenten gaan deze wet samen uitvoeren. Dit betekent dus dat zij meer verantwoordelijkheden krijgen en dat houdt in dat er ook beleid dient te worden gevoerd op deze onderwerpen.’ 

  Nationale Groencompetitie van Entente Florale Nederland 
  In de nationale groencompetitie Entente Florale hebben gemeenten en dorpen deelgenomen om aan aandachtspunten binnen de gemeente o.a. op het gebied van natuur en landschap, duurzaamheid en milieu te werken. Ondersteund werden zij hierbij door een begeleider om tot een goed resultaat te komen. Aan het einde kregen de gemeenten en dorpen een vakkundig juryrapport, dat zowel conclusies als aanbevelingen bevat over de thema´s en wegingen. 

  De twaalf zoek woorden zijn: natuur, groen, landschap, duurzaamheid, voedsel, stadslandbouw, streekproducten, biodiversiteit, ecologie/ecologisch, educatie, bomen en bos.

  Meer informatie over dit onderzoek leest u in dit artikel van Vitale Groene Stad.

  « ga terug