• Flevoland aan de slag met nieuwe natuur02.07.2013

  De provincie Flevoland wil aan de slag met nieuwe natuur. Nu de provinciale inzet op het OostvaardersWold is losgelaten, is de afgelopen maanden gewerkt aan een plan van aanpak om tot een programma te komen voor nieuwe natuurontwikkeling.

  Kern van de aanpak is dat ondernemers, bewoners, terreinbeherende organisaties en ook gemeenten de gelegenheid krijgen om met plannen voor nieuwe natuur te komen. Aan de hand van een meetlat zal de provincie in het najaar van 2014 besluiten over de definitieve rangorde van projecten. Dan zal ook het moratorium, de tijdelijke pas op de plaats in het gebied, eindigen.

  Natuur die toegankelijk is
  Het plan van aanpak kan op draagvlak rekenen bij gebiedspartners, zoals Staatsbosbeheer en het Flevo-landschap. Ook met het rijk zijn voorbereidende gesprekken gevoerd. Gedeputeerde nieuwe natuur Jan-Nico Appelman: “De staatssecretaris heeft benadrukt dat de provincie Flevoland de ruimte heeft om zelf het programma vorm te geven. Hierdoor is er een basis voor een hernieuwde samenwerking, waarmee we het verleden kunnen afsluiten. Bovendien sluit onze aanpak goed aan bij het nieuwe rijksnatuurbeleid dat uitgaat van natuurontwikkeling die beleefbaar, divers en toegankelijk is. Wellicht biedt het programma nieuwe natuur in Flevoland voor de staatssecretaris kansen om te laten zien hoe ze haar eigen beleid wil realiseren.”

  Nieuwe natuur accent op stedelijke ontwikkeling
  Al bij het uitwerken van projectideeën moet helder zijn langs welke criteria deze beoordeeld zullen worden. Daarom zal deze zomer in overleg met Staatsbosbeheer en Flevo-Landschap verder gewerkt worden aan een meetlat. In de meetlat zal niet alleen de ecologische waarde van een nieuw natuurproject een rol spelen, maar ook de belevingswaarde voor de Flevolandse inwoners. Bovendien zal natuurontwikkeling waarbij de combinatie gezocht is met ander gebruik zoals landbouw, recreatie, water of cultuur een streepje voor hebben. Aangezien het OostvaardersWold ooit ook bedoeld was als recreatieve functie voor de stad Almere, ligt het voor de hand dat in het programma nieuwe natuur een sterk accent op de stedelijke ontwikkeling van Almere blijft liggen.

  Moratorium
  Het plan van aanpak wordt op 3 juli 2013 gepresenteerd aan Provinciale Staten. De besluitvorming over het plan van aanpak zal in oktober 2013 plaatsvinden. Vervolgens kunnen ondernemers, bewoners, terreinbeherende organisaties, gemeenten tussen 18 oktober 2013 en 1 juli 2014 projecten voor nieuwe natuurontwikkeling indienen. Provinciale Staten besluiten in het najaar 2014 over de rangorde en uitvoering van projecten. Op dat moment eindigt ook het moratorium, de pas op de plaats die in het plangebied OostvaardersWold is ingesteld om tot een nieuw programma voor natuurontwikkeling in Flevoland te komen. Wel zal ondertussen gewerkt worden aan de aangegane compensatieverplichtingen.

  Programma Nieuwe Natuur
  Het programma nieuwe natuur wordt ontwikkeld naar aanleiding van het besluit van provinciale Staten van Flevoland om de om de provinciale inzet op de verbindingsfunctie Oostvaarderswold los te laten. In een motie werden Gedeputeerde Staten vervolgens verzocht een nieuw Flevolandbreed programma te realiseren. Kaders die hierbij zijn meegegeven zijn onder andere een kostenmaximum van € 33,9 miljoen en een accent op de natuurontwikkeling dichtbij grotere stedelijke concentraties.

  Bron:
  Provincie Flevoland

  « ga terug